Skip links

Algemene voorwaarden van Fix’it

Onderhoud en reparatie van uw apparaten

1. Identificatie van de partijen en doel van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) maken deel uit van de overeenkomst tussen u (“de Klant”) en ons (FIX-IT).

FIX-IT is de handelsnaam van de Belgische onderneming FIX-IT MAINTENANCE & REPAIR SRL, met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel (België), Chaussée de Stockel 195. Het bedrijf is geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0791.404.489.

U kunt contact met ons opnemen via contact@fix-it.help of ons bellen op 0032470103868.

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze Diensten gaat gebruiken. Door u te abonneren op onze Diensten gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. In geval van strijdigheid tussen deze Voorwaarden en andere informatie op onze Website, sociale media of via enig ander communicatiemedium, prevaleren deze Voorwaarden.

De actuele versie van de Voorwaarden is te vinden op onze Website, door te klikken op Voorwaarden www.fix-it.help.

2. Definities

 • Klant: elke natuurlijke persoon die geldig ingeschreven is op FIX-IT en die zich geabonneerd heeft op onze diensten.
 • Huishoudelijke apparaten of Apparaten: apparaten bestemd voor gebruik in de woning van particulieren, beperkt tot 7 apparaten gekozen door de Klant bij het sluiten van het contract, waaronder de afzuigkap, wasmachine, wasdroger, oven, stoomoven, koelkast, vriezer, vaatwasser of kookplaat (inductie, gas, glaskeramisch, elektrisch).
 • Diensten: reparatiediensten aan huis, waaronder jaarlijks onderhoud van huishoudelijke apparaten bij de klant en incidentele reparaties daaraan. Indien nodig worden vervangende onderdelen (nieuw of gereviseerd) geïnstalleerd.
 • Partijen: de Klant en FIX-IT gezamenlijk.
 • Abonnement: een FIX-IT abonnement waarmee de Klant een beroep kan doen op een vooraf overeengekomen aantal herstellingsdiensten aan onze Diensten, in ruil voor een doorlopende maandelijkse vergoeding.
 • Technicus: een persoon die bij de Klant thuis komt om namens FIX-IT één of meer van onze Diensten uit te voeren.
 • Website: de website die door FIX-IT wordt beheerd en momenteel toegankelijk is op de volgende URL www.fix-it.help.

3. Prijzen en betaling

Onze prijzen voor u worden uiteengezet op de Site op het moment van inschrijving overeenkomstig artikel 4.1 van deze Voorwaarden of op het moment van reservering overeenkomstig artikel 4.2 van deze Voorwaarden. De genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief alle belastingen.

De maandelijkse betalingen worden elektronisch en automatisch afgeschreven van de door de Klant opgegeven krediet- of debetkaart. Deze inhoudingen vinden elke maand plaats op de verlengingsdatum van het abonnement.

FIX-IT behoudt zich het recht voor om zijn prijzen te wijzigen en nieuwe pakketten aan te passen of aan te bieden in de toekomst, op elk moment, om concurrerend te blijven in de markt, maar we zullen u informeren over elke komende wijziging ten minste 30 dagen voordat deze van kracht wordt. Indien u uw Abonnement niet opzegt, geeft uw voortgezette gebruik van onze Diensten aan dat u de gewijzigde Voorwaarden aanvaardt.

4. Diensten met of zonder FIX-IT abonnement

4.1 Diensten met FIX-IT abonnement

Klanten die een FIX-IT Abonnement nemen, betalen het maandelijkse tarief dat op onze Website wordt gepubliceerd en dat de diensten dekt voor 7 door de Klant geïdentificeerde toestellen. Het tarief is momenteel 30€TTC per maand. Vanaf het achtste toestel wordt per dienst en per maand een toeslag van 5 euro inclusief BTW in rekening gebracht.

De Klant kan het Abonnement te allen tijde beëindigen door ons mee te delen dat hij/zij niet langer van onze Diensten gebruik wenst te maken, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. De kennisgeving moet worden verzonden via de account van de Klant op onze Website.

Indien de Klant zijn Abonnement gedurende het eerste jaar beëindigt, wordt hem een bedrag in rekening gebracht dat gelijk is aan de prijs van de Diensten die gedurende dat jaar reeds aan die Klant zijn verleend, op basis van een vast tarief per bezoek, een vast tarief per 20 minuten tijd die bij de Klant thuis is besteed aan de uitvoering van de Diensten, alsmede de prijs van de gebruikte reserveonderdelen. Deze prijzen staan op onze website, zie www.fix-it.help.

Indien FIX-IT betalingen heeft ontvangen voor een periode na de datum van beëindiging van het Abonnement, zal zij de Klant uiterlijk veertien (14) dagen na beëindiging van het Abonnement pro rata terugbetalen. FIX-IT zal de Klant terugbetalen volgens dezelfde betalingswijze als die welke door de Klant werd gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, behalve indien uitdrukkelijk werd overeengekomen een andere methode te gebruiken; in elk geval brengt deze terugbetaling geen kosten mee voor de Klant.

Alle informatie met betrekking tot het Abonnement van de Klant is beschikbaar in het gedeelte “Mijn Account” op onze Website.

4.2 Diensten zonder FIX-IT abonnement

Klanten die zonder FIX-IT abonnement gebruik willen maken van onze diensten zijn van harte welkom. Er wordt een vast bedrag per bezoek in rekening gebracht + een vast bedrag per 20 minuten tijd die bij de Klant wordt doorgebracht voor de Diensten + de prijs van de gebruikte reserveonderdelen. Deze prijzen staan op onze website, zie www.fix-it.help.

5. Recht om het contract op te zeggen

Indien de Klant als consument een Abonnement neemt, heeft hij het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na de datum van het Abonnement te herroepen. Om te herroepen moet de consument ons vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen een duidelijke mededeling sturen per e-mail naar gaubert@fix-it.help of via de klantenaccount op onze Website. FIX-IT zal de eerste betaling aan de consument terugbetalen met dezelfde betaalmethode als die welke de consument voor de eerste transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen een andere methode te gebruiken; in ieder geval brengt deze terugbetaling geen kosten voor de consument met zich mee.

Wanneer de consument echter specifiek om een bezoek van FIX-IT heeft verzocht voor het uitvoeren van dringende reparaties of onderhoud, ongeacht of hij een Abonnement heeft afgesloten, heeft de consument geen recht op herroeping voor deze dringende reparaties of onderhoud. Indien FIX-IT ter gelegenheid van dit bezoek andere diensten verleent dan die waarom de consument specifiek heeft gevraagd of andere goederen levert dan de reserveonderdelen die nodig zijn om het onderhoud of de reparaties uit te voeren, geldt het herroepingsrecht voor deze aanvullende diensten of goederen.

6. Uitsluitingen en terugbetaling van diensten

FIX-IT is niet verplicht (gebruikte, kapotte of andere) apparatuur terug te nemen en verricht geen demontage- of installatiewerkzaamheden aan de apparatuur. De Klant is verantwoordelijk voor de verwijdering van zijn Apparaten volgens de geldende afvalvoorschriften.

FIX-IT behoudt zich het recht voor een gevraagde Dienst te weigeren wanneer een Huishoudelijk Toestel kennelijk onherstelbaar is, wanneer de Klant de gebruiksaanwijzing van de leverancier van het Toestel niet heeft nageleefd of een ernstige fout heeft begaan bij het gebruik of onderhoud van het Toestel, of om elke andere geldige reden wanneer de reparatie door FIX-IT FIX-IT zou blootstellen aan hoge risico’s of kosten die niet in verhouding staan tot het door de Klant gewenste voordeel.

FIX-IT kan, naar eigen goeddunken, de oude Toestellen van de Klant terugkopen en omruilen voor een tegoed dat kan worden gebruikt om het Abonnement van de Klant te verlengen.

7. Verplichtingen van de Klant

De Klant zal te goeder trouw met ons samenwerken om ons in staat te stellen de Diensten effectief uit te voeren.

De Klant verbindt zich er onder meer toe om:

 • vóór en tijdens het bezoek van onze technicus openlijk met ons te communiceren over eventuele defecten of gebreken aan de apparaten, alsmede over feiten of omstandigheden die een gevaar voor de technicus kunnen opleveren of de servicetijd langer maken dan verwacht;
 • onze technicus toegang verlenen tot uw huis op het moment van de afspraak wanneer wij van plan zijn een Dienst uit te voeren en de technicus alle informatie verstrekken die relevant is voor de uitvoering van de Diensten;
 • bescherm uw login en wachtwoorden en deel ze niet met anderen. Als er aanwijzingen zijn dat anderen uw login en/of wachtwoorden gebruiken of proberen te gebruiken, moet u ons onmiddellijk op de hoogte brengen;
 • ervoor zorgen dat de contactgegevens die u verstrekt juist zijn en FIX-IT onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in uw gegevens;
 • alle activiteiten via uw account te controleren en ons te waarschuwen als u illegale of ongeoorloofde activiteiten of een inbreuk op de beveiliging vermoedt;
 • ons te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle claims en uitgaven (inclusief redelijke advocatenkosten) die wij oplopen en die direct of indirect voortvloeien uit uw gebruik van onze Diensten in strijd met onze overeenkomst met u of een toepasselijke wet of verordening.

8. Diensten en verantwoordelijkheid van FIX-IT

FIX-IT heeft een inspanningsverplichting. Wij kunnen het succes van onze reparaties niet garanderen, maar wij zullen ons best doen om uw apparaten te repareren en een nieuw leven te geven.

De FIX-IT Diensten omvatten ook advies aan de Klant over de repareerbaarheid/duurzaamheid van zijn product (niet-bindend advies dat ter indicatie wordt gegeven).

Indien een Dienst niet aan uw verwachtingen voldoet, hebt u geen vordering tegen ons, tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden of tenzij dit het gevolg is van grove nalatigheid van ons of van onze Technicus.

Hoewel wij alle redelijke inspanningen leveren om uw gegevens te beschermen en de vertrouwelijkheid van alle informatie die u deelt tijdens het gebruik van onze Diensten te handhaven, aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid voor enig potentieel verlies van uw gegevens, behalve als gevolg van grove nalatigheid van onze kant of van de kant van onze Technicus. U zorgt er altijd voor dat u back-ups van uw gegevens hebt, waarmee u gegevens op de apparaten kunt herstellen als die gegevens tijdens de reparatie verloren gaan.

In elk geval, indien de verantwoordelijkheid van FIX-IT toch zou worden ingeroepen, kan de schadevergoeding niet meer bedragen dan 500 € en zal zij geen indirecte schade dekken.

Indien deze beperking van aansprakelijkheid volgens de toepasselijke wetgeving niet geldig is, kan de aansprakelijkheid van FIX-IT in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat door de door FIX-IT afgesloten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

9. Geannuleerde bezoeken

Alle bezoeken kunnen door beide partijen worden geannuleerd met inachtneming van een opzegtermijn van twee volle dagen vóór de geplande datum van het bezoek, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft.

Wanneer u het bezoek van de technicus annuleert zonder een voorafgaande kennisgeving van twee dagen of wanneer het bezoek van een technicus niet wordt geannuleerd, maar onze technicus niet in staat is om de lokalen van de klant te bereiken wegens afwezigheid van de klant of gebrek aan reactie bij aankomst van de technicus, zal de klant een vergoeding van 55 euro verschuldigd zijn om de reistijd en de kosten van de technicus te dekken.

Ook wanneer de technicus niet komt opdagen op het geplande tijdstip voor het bezoek of wanneer hij meer dan twee uur te laat is, is FIX-IT een bedrag van 55 € verschuldigd.

10. Gegevensbescherming

Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de uitvoering van het contract. Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens vindt u in ons privacybeleid www.fix-it.help.

11. Duur en beëindiging

Deze Voorwaarden worden van kracht zodra u Klant wordt.

Elke Partij heeft het recht het Abonnement te allen tijde te beëindigen, mits zij de andere Partij daarvan 30 dagen van tevoren schriftelijk in kennis stelt. Opzegging door de Klant is onderworpen aan artikel 4.1 van deze Voorwaarden.

Elke partij heeft het recht de overeenkomst te beëindigen indien de andere partij een van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt en deze inbreuk niet is verholpen binnen vijftien (15) dagen na schriftelijke kennisgeving van de beëindigende partij aan de andere partij (tenzij deze inbreuk niet kan worden verholpen). In geval van ernstig wangedrag kan elke partij het contract onmiddellijk beëindigen.

12. Toegang tot en beveiliging van de website

Toegang tot onze Website wordt verleend op een “as is” en “as available” basis. Wij kunnen de toegang tot onze Website of een deel ervan te allen tijde wijzigen, opschorten of beëindigen. Wij garanderen niet dat onze Website altijd beschikbaar zal zijn of dat de toegang ertoe ononderbroken zal zijn. Indien wij de toegang tot onze Website opschorten of beëindigen, zullen wij trachten u daarvan binnen een redelijke termijn in kennis te stellen.

13. Volledigheid en geldigheid van de overeenkomst

Deze Voorwaarden bevatten het geheel van de voorwaarden tussen de Partijen.

Elke bepaling van deze Voorwaarden die door een bevoegde rechtbank ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, is ongeldig in de mate van dit verbod of deze onuitvoerbaarheid, zonder de overige bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig te maken. De partijen onderhandelen te goeder trouw om een ongeldige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die in overeenstemming is met de bedoeling van de partijen.

14. Wijzigingen van deze Voorwaarden

Wij kunnen deze Voorwaarden in de toekomst te allen tijde wijzigen om concurrerend te blijven op de markt, maar wij zullen u ten minste 30 dagen voordat zij van kracht worden op de hoogte stellen van eventuele toekomstige wijzigingen. Indien u uw Abonnement niet opzegt, bevestigt uw voortgezette gebruik van onze Diensten dat u de gewijzigde Voorwaarden aanvaardt.

15. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden en ons contract worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht. Alle geschillen, onenigheden of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met dit contract zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België), onverminderd het recht van de Klant, indien hij een consument is, om de zaak aanhangig te maken bij de rechtbanken van zijn gewone verblijfplaats.

Home
Account
Cart
Search