Skip links

Privacybeleid

Onderhoud en reparatie van uw apparaten

Definities

Klant: elke professionele of bekwame natuurlijke persoon in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben.
Voordelen en diensten: https: //fix-it.help levert de volgende diensten aan de cliënten:

Inhoud: Alle elementen waaruit de informatie op de Site bestaat, met name teksten – afbeeldingen – video’s.

Klantinformatie: Hierna te noemen “Informatie(s)” die overeenkomt met alle persoonlijke gegevens die kunnen worden gehouden door https://fix-it.help voor het beheer van uw account, relatiebeheer en voor analyse en statistische doeleinden.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van bovengenoemde site.

Persoonsgegevens: “Gegevens die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen op wie zij betrekking hebben” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen “persoonsgegevens”, “betrokkene”, “verwerker” en “gevoelige gegevens” hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679).

 1. Presentatie van de website.

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website https://fix-it.help geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en de controle ervan:

Eigenaar: SPRL fix-it maintenance & repair Maatschappelijk kapitaal van 5000€ BTW-nummer: BE0791404489 – chaussée de stockel 195, 1200 Brussel
Verantwoordelijk voor publicatie: Fix-it onderhoud & reparatie – contact@fix-it.help
De persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie is een natuurlijke of rechtspersoon.
Webmaster: Algorila – contact@algorila.com
Gastheer: Neutral-IT – 114 rue de Maubeuge 75010 Parijs +33 7 81 69 72 47
Functionaris voor gegevensbescherming: Guillaume Aubert – contact@fix-it.help

Deze RGPD juridische mededeling is afkomstig van de RGPD juridische mededeling generator van Orson.io en is gecontroleerd door Fix-it.

 1. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

De Site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en de toepasselijke Internationale Reglementen. De Klant mag in geen geval de elementen of werken van de Site geheel of gedeeltelijk hergebruiken, overdragen of exploiteren voor eigen rekening.

Het gebruik van de website https://fix-it.help impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld. De gebruikers van de website https://fix-it.help worden dan ook verzocht deze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. https://fix-it.help kan echter besluiten de website te onderbreken voor technisch onderhoud. In dat geval zal https://fix-it.help trachten de gebruikers vooraf te informeren over de data en uren van de interventie. De website https://fix-it.help wordt regelmatig bijgewerkt door https://fix-it.help. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

 1. Beschrijving van de verleende diensten.

Het doel van de website https://fix-it.help is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. https://fix-it.help streeft ernaar om op de website https://fix-it.help zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze door haarzelf of door derde partners die de informatie verstrekken zijn veroorzaakt.

Alle informatie op de website https://fix-it.help is indicatief en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website https://fix-it.help niet volledig. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

 1. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript en WordPress technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade in verband met het gebruik van de website. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een up-to-date browser. De website https://fix-it.help wordt gehost door een dienstverlener in de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

Het doel is een dienst te verlenen die een zo groot mogelijke toegankelijkheid garandeert. De host garandeert de continuïteit van zijn dienst 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Niettemin behoudt zij zich het recht voor om de hostingdienst zo kort mogelijk te onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, om haar infrastructuur te verbeteren, in geval van een storing van haar infrastructuur of indien de Diensten abnormaal geacht verkeer genereren.

https://fix-it.help en de host kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storingen van het internetnetwerk, de telefoonlijnen of de computer- en telefoonapparatuur die met name verband houden met een overbelasting van het netwerk waardoor de toegang tot de server wordt verhinderd.

 1. Intellectuele eigendom en namaak.

https://fix-it.help is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, video’s, iconen en geluiden. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of procedé, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van: https://fix-it.help.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die hij bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

 1. Beperking van aansprakelijkheid.

https://fix-it.help treedt op als uitgever van de site. https://fix-it.help is verantwoordelijk voor de kwaliteit en nauwkeurigheid van de inhoud die het publiceert.

https://fix-it.help kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die aan de apparatuur van de gebruiker wordt toegebracht bij toegang tot de website https://fix-it.help, en die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 vermelde specificaties, of uit het optreden van een bug of een incompatibiliteit.

https://fix-it.help kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van markt of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de website https://fix-it.help. Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) zijn beschikbaar voor de gebruikers. https://fix-it.help behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, elke inhoud die op deze ruimte is geplaatst en die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming, te verwijderen. In voorkomend geval behoudt https://fix-it.help zich tevens het recht voor de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto’s, enz.).

 1. Beheer van persoonlijke gegevens.

De Klant is op de hoogte van de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor het vertrouwen in de digitale economie, de wet op de gegevensbescherming van 06 augustus 2004 alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n° 2016-679).

7.1 Personen die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor de Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de aanmaak van de persoonlijke account van de Gebruiker en zijn navigatie op de Site, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonsgegevens: fix-it maintenance & repair. https://fix-it.help wordt vertegenwoordigd door Guillaume Aubert, zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de verzamelde gegevens verbindt https://fix-it.help zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen na te leven. Het is met name de verantwoordelijkheid van de cliënt om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, zijn prospects en cliënten, zodra hun toestemming is verkregen, volledig te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens en een register van de verwerking bij te houden overeenkomstig de realiteit. Wanneer https://fix-it.help Persoonsgegevens verwerkt, neemt https://fix-it.help alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens nauwkeurig zijn en relevant zijn voor de doeleinden waarvoor https://fix-it.help ze verwerkt.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

https://fix-it.help kan de gegevens geheel of gedeeltelijk verwerken:

 • om het browsen op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: aansluitingsgegevens en gebruik van de Site, facturering, bestelgeschiedenis, enz.
 • ter voorkoming en bestrijding van computerfraude (spamming, hacking…): voor navigatie gebruikte computerapparatuur, IP-adres, wachtwoord (gehasht)
 • om de navigatie op de Site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
 • om facultatieve tevredenheidsenquêtes te houden op https://fix-it.help: e-mailadres
 • voor het voeren van communicatiecampagnes (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

https://fix-it.help verhandelt uw persoonlijke gegevens niet; deze worden dan ook alleen gebruikt voor statistische en analytische doeleinden.

7.3 Recht op toegang, rectificatie en verzet

Overeenkomstig de huidige Europese regelgeving hebben de gebruikers van https://fix-it.help de volgende rechten:

 • recht op toegang (artikel 15 RGPD) en rectificatie (artikel 16 RGPD), bijwerking, volledigheid van de gegevens van de Gebruikers recht op afscherming of verwijdering van de persoonsgegevens van de Gebruikers (artikel 17 RGPD), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of waarvan de inzameling, het gebruik, de verstrekking of de opslag verboden is
 • recht om toestemming te allen tijde in te trekken (artikel 13-2c GDPR)
 • het recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 GDPR)
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gebruikersgegevens (artikel 21 GDPR)
 • het recht op overdraagbaarheid van door gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of een contract (artikel 20 GDPR)
 • het recht om het lot van de gegevens van gebruikers na hun overlijden te bepalen en om te kiezen aan wie https://fix-it.helpdevrahun gegevens meedeelt (of niet) aan een derde die zij vooraf hebben aangewezen

Zodra https://fix-it.help kennis krijgt van het overlijden van een Gebruiker en bij gebrek aan instructies van deze laatste, verbindt https://fix-it.help zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, behalve indien het bewaren ervan noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als de Gebruiker wil weten hoe https://fix-it.help zijn/haar Persoonsgegevens gebruikt, om rectificatie ervan wil vragen of zich tegen de verwerking ervan wil verzetten, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met https://fix-it.help op het volgende adres

fix-it onderhoud & reparatie – DPO, Guillaume Aubert
Henri Généralstraat 147, 1040 Brussel (vestigingsplaats).

Zij kunnen ook per e-mail informatie aanvragen op contact@fix-it.help

In dat geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij wil laten corrigeren, bijwerken of wissen door zich nauwkeurig te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) .

Verzoeken om verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de bij wet aan https://fix-it.help opgelegde verplichtingen, met name wat betreft het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen gebruikers van https://fix-it.help een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, en met name bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/agir/introduire-une-plainte).

7.4 Niet-openbaarmaking van persoonsgegevens

https://fix-it.help zal de over haar Klanten verzamelde Informatie niet verwerken, hosten of overdragen aan een land buiten de Europese Unie of dat door de Europese Commissie als “niet-adequaat” is erkend, zonder de klant hiervan vooraf op de hoogte te stellen. https://fix-it.help blijft echter vrij in de keuze van haar technische en commerciële onderaannemers op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

https://fix-it.help verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgen te nemen om de veiligheid van de Informatie te vrijwaren en er met name voor te zorgen dat deze niet aan onbevoegden wordt meegedeeld. Indien echter een incident met gevolgen voor de integriteit of vertrouwelijkheid van de Informatie van de Klant onder de aandacht van https://fix-it.help wordt gebracht, moet deze laatste de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen en de genomen corrigerende maatregelen meedelen. Bovendien verzamelt https://fix-it.help geen “gevoelige gegevens”.

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door dochterondernemingen van https://fix-it.help en onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend om de doeleinden van dit beleid te bereiken.

Binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden en voor de hierboven vermelde doeleinden zijn de belangrijkste personen die toegang kunnen hebben tot de gegevens van de Gebruikers van https://fix-it.help voornamelijk de agenten van onze klantendienst.

7.5 Soorten verzamelde gegevens

Voor gebruikers van een website https://fix-it.help verzamelen wij de volgende gegevens die essentieel zijn voor de werking van de dienst en die maximaal 12 maanden na het einde van de contractuele relatie worden bewaard:
Naam, voornaam, postadres, huishoudelijke apparaten thuis, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres, beschrijving van eventuele storingen, beoordelingen van klanten.

https://fix-it.help verzamelt ook informatie om de gebruikerservaring te verbeteren en gecontextualiseerd advies te geven:
Fix-it.help site navigatiegegevens, browsergegevens

Deze gegevens worden maximaal 3 maanden na het einde van de contractuele relatie bewaard.

 1. Kennisgeving van incidenten

Hoe hard je het ook probeert, geen enkele methode van transmissie via het internet en geen enkele methode van elektronische opslag is volledig veilig. Daarom kunnen wij geen absolute veiligheid garanderen. Als wij ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, zullen wij de betrokken gebruikers hiervan op de hoogte stellen, zodat zij passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor het melden van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. Wij verbinden ons ertoe onze cliënten volledig te informeren over alle aangelegenheden in verband met de veiligheid van hun rekening en hen alle nodige informatie te verstrekken om hen te helpen hun eigen reglementaire rapporteringsverplichtingen na te komen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website https://fix-it.help wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht aan derden. Alleen de overname van https://fix-it.help en haar rechten zou de overdracht van voornoemde informatie aan de eventuele koper mogelijk maken, die op zijn beurt gehouden zou zijn tot dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens ten aanzien van de gebruiker van de site https://fix-it.help.

Beveiliging

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens en Persoonlijke Gezondheidsinformatie te waarborgen, gebruikt https://fix-it.help netwerken die worden beschermd door standaardfuncties zoals firewalls, pseudonimisering, encryptie en wachtwoorden.

Bij de verwerking van Persoonsgegevens neemt https://fix-it.help alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

 1. Hyperlinks, cookies en internet tags

De website https://fix-it.help bevat een aantal hyperlinks naar andere websites, opgezet met toestemming van https://fix-it.help. https://fix-it.help heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren, en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele verantwoordelijkheid.

Tenzij u ervoor kiest cookies uit te schakelen, stemt u ermee in dat de site ze kan gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment en kosteloos deactiveren via de deactiveringsopties die u worden aangeboden en die hieronder worden vermeld, wetende dat dit de toegang tot alle of een deel van de door de site aangeboden diensten kan beperken of verhinderen.

9.1. “COOKIES

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en wordt opgeslagen in de terminal van de Gebruiker (bv. computer, smartphone), (hierna “Cookies”). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker en de datum en het tijdstip van toegang. Cookies beschadigen de terminal van de Gebruiker op geen enkele wijze.

https://fix-it.help kan de gegevens van de Gebruiker betreffende zijn bezoek aan de Site verwerken, zoals de geraadpleegde pagina’s en de uitgevoerde zoekopdrachten. Met deze informatie kan https://fix-it.help de inhoud van de Site en de surfervaring van de Gebruiker verbeteren.

Cookies vergemakkelijken het browsen en/of de levering van door de Site aangeboden diensten, en de Gebruiker kan zijn browser zodanig configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet aanvaardt, zodat de cookies in de terminal worden opgeslagen of dat ze daarentegen worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij naargelang de afzender ervan. De Gebruiker kan ook zijn browsersoftware zodanig configureren dat hem van tijd tot tijd wordt voorgesteld Cookies te aanvaarden of te weigeren, voordat een Cookie in zijn terminal wordt opgeslagen. https://fix-it.help informeert de Gebruiker dat in dat geval mogelijk niet alle functies van zijn browsersoftware beschikbaar zijn.

Indien de Gebruiker de opslag van Cookies in zijn/haar terminal of browser weigert, of indien de Gebruiker de opgeslagen Cookies verwijdert, wordt de Gebruiker geïnformeerd dat zijn/haar navigatie en ervaring op de Site kan worden beperkt. Dit kan ook het geval zijn wanneer https://fix-it.help of een van zijn dienstverleners om redenen van technische compatibiliteit het door de terminal gebruikte type browser, de taal- en weergave-instellingen of het land van waaruit de terminal met het internet lijkt te zijn verbonden, niet kan herkennen.

In voorkomend geval wijst https://fix-it.help alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen verbonden aan de verminderde werking van de Site en van alle door https://fix-it.help aangeboden diensten, als gevolg van (i) de weigering van Cookies door de Gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor https://fix-it.help om de Cookies die nodig zijn voor hun werking te registreren of te raadplegen door de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van cookies en de keuzes van de gebruiker is de configuratie van elke browser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarin wordt aangegeven hoe de gebruiker zijn wensen met betrekking tot cookies kan wijzigen.

Op elk moment kan de Gebruiker ervoor kiezen om zijn of haar wensen met betrekking tot Cookies kenbaar te maken en te wijzigen. https://fix-it.help kan ook gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners om haar te helpen bij het verzamelen en verwerken van de in deze sectie beschreven informatie.

Tot slot kunt u door te klikken op de pictogrammen van de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Instagram op het https://fix-it.help of in zijn mobiele applicatie en als de Gebruiker het deponeren van cookies heeft geaccepteerd door te blijven navigeren op de Website of mobiele applicatie van https://fix-it.helpTwitter, Facebook, Linkedin en Instagram kunnen ook cookies plaatsen op uw terminals (computer, tablet, mobiele telefoon).

Dit soort cookies wordt alleen op uw terminals geplaatst als u daarmee instemt, door verder te gaan met uw navigatie op de Website of mobiele applicatie van https://fix-it.help. De Gebruiker kan echter te allen tijde zijn toestemming voor het plaatsen van dit type cookie op https://fix-it.help intrekken.

Artikel 9.2. INTERNET TAGS

https://fix-it.help kan af en toe web beacons (ook bekend als “tags”, action tags, single-pixel GIFs, clear GIFs, invisible GIFs, en one-to-one GIFs) gebruiken en deze inzetten via een web analytics partner die zich in het buitenland kan bevinden (en dus informatie over hen opslaat, inclusief het IP-adres van de Gebruiker).

Deze tags worden zowel in de online advertenties waarmee gebruikers toegang krijgen tot de Site als op de verschillende pagina’s van de Site geplaatst.

Dankzij deze technologie kan https://fix-it.help de reacties van bezoekers op de Site en de doeltreffendheid van de acties (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie) evalueren, evenals het gebruik van deze Site door de Gebruiker.

De externe dienstverlener kan informatie verzamelen over bezoekers van de Site en andere websites door het gebruik van deze tags, rapporten samenstellen over de activiteit op de Site voor https://fix-it.help, en andere diensten leveren met betrekking tot het gebruik van de Site en het internet.

 1. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website https://fix-it.help is onderworpen aan het Belgische recht. Behalve in de gevallen waarin de wet dit niet toestaat, zijn uitsluitend de bevoegde rechtbanken van Brussel bevoegd

Home
Account
Cart
Search